วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำนำ


คำนำ

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆนานา แต่สิ่งที่เรากำลังจะเผชิญต่อจากนี้คือ การเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง และ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้ทำลายป่าปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลก กระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ทำให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่าน ทะลุลงมาได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก
ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อโลกและได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ้งเราทุกคนต้องช่วยกัน เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การอยู่ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ ซึ้งจะนำไปสู่การลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ เพียงแค่เราทุกคนช่วยกันภาวะโลกร้อนก็จะลดลงตามลำดับทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอีกครั้ง เป็นโลกใหม่ โลกที่เราทุกคนไผ่ฝัน เป็นโลกที่เราสัมผัสได้และเป็นโลกที่แท้จริง โลกที่เสรี และอยู่คู่ลูกคู่หลานเราตลอดไป
การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี        ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์
ศุภสัณห์ แก้วสำราญ ได้ให้คำแนะนำการเขียนรายงานจนทำให้รายงาน ฉบับนี้สมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติศึกษาการทำรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา การเขียนบรรณานุกรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็น อย่างดี หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง ข้าพเจ้าขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อ ไป


                                                                                                                                จัดทำโดย
                                                                                                                    นางสาว สุธิณี วันศุกร์
     

1 ความคิดเห็น: